Headerbild Gefahrstoffmanagement (Desktop)
Headerbild Gefahrstoffmanagement (Mobil)

Beheer van gevaarlijke stoffen

Veiligheid en gezondheid spelen een belangrijke rol bij het hanteren van gevaarlijke stoffen.

Het hanteren van chemicaliën of andere stoffen blijkt vaak een bron van gevaar te zijn, zeker in veel technische werkgebieden. Wie zich niet aan de voorgeschreven hantering houdt, kan rekenen op ongevallen en misschien wel op ernstige gezondheidsgevolgen. Krachtige hulpmiddelen zoals reinigingsmiddelen, smeermiddelen en technische sprays bevatten soms stoffen die voor mens, dier en milieu schadelijk kunnen zijn - vooral wanneer er per ongeluk niet goed wordt gedoseerd.

Op basis van hun gevaarlijke eigenschappen worden de mengsels - ze worden gevaarlijke stoffen genoemd - conform het Besluit gevaarlijke stoffen speciaal ingedeeld en ze moeten verplicht worden gelabeld. 

Talrijke voorschriften en aanbevelingen helpen ons erbij om zowel de eigen gezondheid als die op de werkplek te beschermen. Echter is bijna niemand op de hoogte van alle gevaarlijke stoffen en de veiligheidsvoorschriften.

Hoe worden gevaarlijke stoffen gelabeld?  


Hoe worden technische hulpstoffen en einigingsmiddelen veilig getransporteerd en bewaard?  


Hoe worden medewerkers geïnformeerd en beschermd? 

Of u nu vragen heeft over logistiek of over het gebruiken en verwerken van technische hulpmiddelen - we staan voor u klaar! Wij nemen onze verantwoordelijkheid wat betreft het hanteren van gevaarlijke stoffen en helpen u bij het treffen van de juiste maatregelen.

Imagebild - Gefahrenmanagement - REACH

REACH

REACH is de Europese wetgeving inzake chemische stoffen die sinds 2007 van kracht is en staat voor Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals, d.w.z. de registratie, evaluatie en goedkeuring van chemicaliën.

De achtergrond van deze verordening is meer informatie inwinnen over de gevaren die zich voordoen bij het hanteren van gevaarlijke stoffen. Dit moet een niet alleen een hoger beschermingsniveau bieden voor de mens, maar ook voor het milieu. We willen ervoor zorgen dat de gezondheidslast voor u tot een minimum wordt beperkt.

Imagebild - Gefahrenmanagement - Kennzeichnung

Kenmerken van gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen moeten als zodanig worden gekenmerkt aan de hand van speciale labels. 

Het labelen van gevaarlijke stoffen is geregeld via EG-verordening 1272/2008 (ook bekend als de GHS- of CLP-verordening). Sinds 01-06-2015 kunnen in principe GHS-labels (die onder andere bestaan uit gevarenpictogrammen, H- en P-zinnen) worden gebruikt. De verordening is bedoeld om gevaarlijke chemicaliën aan te merken en de gebruikers ervan te informeren over de potentiële gevaren aan de hand van standaardsymbolen en -zinnen op het etiket van de verpakking evenals met veiligheidsinformatiebladen. Het doel van het wereldwijd geharmoniseerde systeem is om het beschermingsniveau van de menselijke gezondheid en het milieu meer uniform, transparant en vergelijkbaar te maken.

Imagebild - Gefahrenmanagement - Lagerung

Opslag van gevaarlijke stoffen

Met name bij de opslag van brandbare of waterverontreinigende stoffen moeten hoge veiligheidseisen in acht worden genomen. Het is dan ook van belang om een aantal regels in acht te nemen, zoals

 • Wet op de waterhuishouding (Wasserhaushaltsgesetz - WHG)
 • Bedrijfsveiligheidsverordening (Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV)
 • Technische regels voor gevaarlijke stoffen (Technische Regeln Gefahrstoffe - TRGS)
 • Besluit gevaarlijke stoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV)
 • Bestuursrechtelijke bepaling inzake waterverontreinigende stoffen (Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe - VwVwS)


Waterverontreinigende stoffen zijn onderverdeeld in 3 gevaarklassen voor water (Wassergefährdungsklassen - WGK).
 

 • WGK 1 (licht verontreinigend)
 • WGK 2 (duidelijk verontreinigend)
 • WGK 3 (zeer verontreinigend)

Veiligheidsinformatiebladen

Voor alle chemische producten en gevaarlijke stoffen stellen we een veiligheidsinformatieblad ter beschikking. Het bevat informatie over het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen en de gevaren voor de gezondheid en het milieu. 

In onze webwinkel vindt u op de betreffende productpagina het veiligheidsinformatieblad bij ‘Downloads’.

Dokument - Gefahrenmanagement - Sicherheitsdatenblaetter

Gebruiksaanwijzingen

De werkgever is conform het Besluit gevaarlijke stoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV) verplicht medewerkers te informeren over de gevaren die zich mogelijk voordoen bij het omgaan met gevaarlijke stoffen. Dat gebeurt onder andere via gebruiksaanwijzingen waarin informatie staat over risico's voor mens en milieu, beschermende maatregelen, gedragsregels en gedrag in geval van nood. Er zijn gebruiksaanwijzingen opgesteld voor biologische agentia en gevaarlijke stoffen (bijv. gevaarlijke preparaten), maar ook voor machines en technische apparatuur. Ze dienen ter voorkoming van ongevallen en gezondheidsrisico's.

Dokument - Gefahrenmanagement - Betriebsanweisungen

De voordelen van deze gebruiksaanwijzingen zijn:

 • Een systematisch overzicht van de meest essentiële operationele veiligheidsaspecten.
 • Instructie wordt eenvoudiger omdat de belangrijkste informatie kort en bondig in de gebruiksaanwijzing staat vermeld.
 • Medewerkers kunnen te allen tijde belangrijke veiligheidsmaatregelen en gedragsregels nalezen.
 • Een hogere rechtszekerheid voor de directie/leidinggevende door naleving van de wettelijke voorschriften.

Daarbij is het van belang dat de gebruiksaanwijzingen specifiek voor het bedrijf zijn opgesteld en bindend zijn voor het personeel door de handtekening van de directie/leidinggevende. Ze zijn dus ook belangrijk voor het arbeidsrecht.

Heeft u vragen over het beheer van gevaarlijke stoffen?


Neem dan gerust contact op met ons team Beheer gevaarlijke stoffen. We helpen u graag verder! 

E-Mail: gefahrgut@technolit.de  |  Tel. + 49 66 48 69 0


Messen

Onze 
beursaanwezigheid

Leer meer
Gefahrstoffmanagement

Beheer van 
gevaarlijke stoffen

Leer meer
Vertriebspartner

Verkooppartners 
gezocht

Leer meer
Lieferantensuche

Zoeken naar
leveranciers

Leer meer
Digitaler Rechnungsversand

Verzending 
van facturen

Leer meer
Sendungsverfolgung

Zending volgen

Leer meer